א. כללי 

 1. 1. הכללים המובאים בתקנון זה מטרתם להסדיר את פעילות המנויים (להלן: "המנויים" או "החברים") והאורחים במרכז הספורט והנופש (להלן: "המועדון") וזאת על מנת להבטיח כי המועדון יפעל ברמה גבוהה לשביעות רצון כלל המשתמשים.
 2. 2. ככל שהתקנון שלהלן מנוסח בלשון זכר, הכוונה הן לזכר והן לנקבה.
 3. 3. המנוי מתחייב למלא את הכללים המנויים בתקנון זה, וכפי שישונו מדי פעם בפעם ע"י הנהלת המועדון (להלן: "ההנהלה"), על פי שיקול דעתה.
 4. 4. ההנהלה מחויבת לפרסם כל שינוי במקום בולט בלוח המודעות שבמועדון ובדיוור ישיר.
 5. 5. בחתימתו על טופס הרשמה מאשר המנוי כי קרא תקנון זה ומתחייב לפעול בהתאם לו. הוריו של קטין או אפוטרופוס חוקי (להלן: "הקטין") החתומים על טופס ההרשמה של הקטין נוטלים על עצמם התחייבות זו בשם הקטין ויהיו אחראים לכל מעשה או מחדל של הקטין המנוגד לתקנון, לרבות פיצוי המועדון במקרה של נזק בשל התנהגות הקטין בניגוד לתקנון.

 

ב. מנוי במועדון 

 1. 6. ההנהלה רשאית לבטל או להשעות או להפסיק חברות או מנוי על פי שיקול דעתה עקב התנהגות שיש בה משום הפרת תקנון ו/או הפרעה לכלל ו/או הפרת משמעת חמורה ו/או אי ציות להוראות ההנהלה או גורמי הצלה במועדון.
 2. 7. המנוי למועדון אינו ניתן להסבה לאחר או להשאלה אלא אם התקבל אישור מראש ובכתב מההנהלה בכפוף לתשלום דמי טיפול והסבה ע"ס 100 ₪. מובהר כי ההסבה תתאפשר בהתקיים התנאים המצטברים הבאים: ניתן להסב את המנוי רק לאדם אחר הזכאי לאותו תעריף מנוי, וזאת פעם אחת בלבד לכל אורך תקופת המנוי ובתנאי שבמנוי נותרו לפחות שלושה חודשי שימוש.
 3. 8. ילדים עד גיל שנתיים אינם חייבים במנוי.
 4. 9. מנוי שחברותו פקעה או בוטלה מחויב לפנות את חפציו מתא האחסון במידה ושכר תא/ים כאמור. תא שלא פונה כאמור רשאית ההנהלה לפנותו ואינה אחראית לתכולתו. במידה והנהלת המועדון נדרשת לפינוי התא יחויב המנוי בסך של -100 ש”ח- דמי פינוי התא והחלפת המנעול.
 5. 10. המנוי רשאי להתקשר עם המועדון בהתאם להרכבים המשפחתיים כפי שנקבעו בנהלי המקום כדוגמת: יחיד, זוג (זוג נשוי או ידועים בציבור), משפחה (זוג נשוי או ידועים בציבור וילדיהם, הרשומים בספח תעודת הזהות, עד גיל 18 וחיילים בשירות חובה), גמלאי (החל מגיל הפרישה המוגדר בחוק גיל פרישה בישראל). ילד מגיל 10 יוכל להירשם ללא הוריו כמנוי (רישום ילדים עד גיל 18 מחייב הסכמת ההורים/אפוטרופוס חוקי בכתב).

 

 

ג. ביטול והקפאת מנוי שנתי

 1. 11. תקנות הביטול הן בהתאם לחוק הגנת הצרכן [תיקון מס' 37 מ-2014].
 2. 12. ביטול מנוי ייכנס לתוקף בתום חודש ממועד מסירת הודעת הביטול בכתב ("כתב" - לרבות דוא"ל ופקס ובלבד שהמנוי קיבל אישור כי ההודעה התקבלה).
 3. 13. סכום דמי הביטול יהיה ההפרש שבין המחיר במסלול החודשי למחיר במסלול השנתי כפול מספר חודשי השימוש במנוי. דמי הביטול לא יעלו על 25% משווי העסקה אם היא בוטלה בתוך 4 החודשים הראשונים למנוי (השליש הראשון),לא יעלו על 20% משווי העסקה אם העסקה בוטלה בחודשים 5 עד 8 לתקופת המנוי (השליש השני) ולא יעלו על 17% משווי העסקה עם העסקה בוטלה בחודשים 9 עד 12 לתקופת מנוי (השליש השליש)

        13.1     ביטול מנוי שתמורתו שולמה באמצעות המחאות (ככל ותשלום כזה התאפשר וניתן אישור חריג לכך ע"י מנהל מרכז הספורט) יחויב המנוי בדמי טיפול ארגוני בסך 50 ₪

 1. 14. במקרה של ביטול מנוי שנתי לאחר החודשים: יוני, יולי ואוגוסט יקוזזו 50% נוספים מדמי עלות המנוי. לא ניתן לבטל מנויים עונתיים (שאינם שנתיים).
 2. 15. ניתן לבצע הקפאת מנוי שנתי לחודש אחד לכל היותר, ולכל הפחות ל-14 יום. תקופת ההקפאה תתוסף לתאריך סיום המנוי. לא ניתן להקפיא מנויים עונתיים (שאינם שנתיים)
 3. 16. לא ניתן לבטל את המנוי או להקפיאו או לקבל החזר רטרואקטיבית בעבור תקופה שלא נוצלה.
 4. 17. אין החזר על כרטיסייה שלא נוצלה.
 5. 18. במנוי זוגי/משפחתי חישוב הזיכוי להקפאה/ביטול של חלק מבני המשפחה יחושב מהמחיר ששולם בפועל בכפוף למבנה המחירון - ההחזר הכספי יחושב תחילה מהמחיר הנמוך ביותר לנרשם האחרון ועד למחיר הגבוה ביותר - הנרשם הראשון.
 6. 19. במקרים חריגים במיוחד יתאפשר ביטול מנוי ללא דמי ביטול המצוינים בסעיף זה לעיל, לפנים משורת הדין, רק באישור מנהל המועדון ובכפוף תנאים הבאים.

             19.1     מדובר במקרה חריג כגון: מחלה קשה (שאינה מאפשרת פעילות) או מוות.

             19.2     על המנוי להגיש בקשת ביטול כנדרש ולצרף את כל האישורים והנימוקים לבקשתו.

             19.3     בקשות ביטול ו/או הקפאה יישלחו בדוא"ל למשרד הלקוחות כשהן מודפסות ולא בכתב יד. המועד הקובע לתחשיב יהיה המועד שבו התקבלה הפנייה כאמור.

                             

ד. הודעות דוא"ל ומסרונים           

 1. 20. ההנהלה תשלח הודעות בנוגע לשינויים, חידושים וכל עניין אשר בו נדרשת ההנהלה לעדכן את המנויים לרבות הודעות שיווק וקידום בדוא"ל ובמסרונים אך ורק למנויים שאישרו זאת בכתב בטופס הרשמה.

              

ה. כניסה למועדון             

 1. 21. המועדון פתוח בימים ובשעות המפורסמים במשרדי המועדון ו\או באתר האינטרנט. ההנהלה רשאית לשנות את ימי הפתיחה ושעות הפתיחה של המועדון ואף להכריז על שעות פעילות בהפרדה (נשים\גברים) על דעת עצמה ובלבד שתודיע על כך למנויים מראש.
 2. 22. הכניסה למועדון מותרת באמצעות שבב תקף בלבד או באמצעות כרטיסייה (ככל ויונפקו) תקפה או בכל אמצעי כניסה אחר (להלן: "אמצעי הכניסה") שקבוע במועדון.
 3. 23. שבב הכניסה או אמצעי הכניסה, הוא רכוש פרטי של המנוי ואינו ניתן להעברה ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהנהלת המועדון. הפרת סעיף זה תקנה למועדון זכות לפעול כנגד המנוי בהתאם לתקנון.
 4. 24. ההנהלה ונציגיה רשאים לבקש מכל המבקש להיכנס למועדון להציג תעודה מזהה.
 5. 25. הכניסה למועדון תתאפשר עד 30 דקות לפני שעת הסגירה המוגדרת.
 6. 26. הפעילות במתקני המועדון תסתיים 10 דקות לפני שעת הסגירה המוגדרת.
 7. 27. מלתחות המועדון ייסגרו בשעת הסגירה המוגדרת. המנויים מתבקשים להשלים את יציאתם מהמלתחות עד מועד זה.
 8. 28. מלווים - מלווה למנוי חייב בכרטיס כניסה אלא אם כן הציג אישור מתאים.
 9. 29. במקרה של אובדן אמצעי הכניסה מתחייב המנוי לעדכן את ההנהלה מיידית. ההנהלה תבטל את אמצעי הכניסה הקיים ותנפק למנוי אמצעי כניסה חדש תמורת אגרת חידוש בסכום שעליו תחליט ההנהלה.
 10. 30. ההנהלה רשאית להרחיק מהמועדון, לאלתר, אדם שבהתנהגות או במחדל הפר את הוראות החוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998, החוק למניעת הטרדה מאיימת, תשס"ב-2001 ו/או הפרת כל חוק ודין העלולים לגרום או שגרמו בפועל להטרדה ו/או לנזק ושומרת לעצמה את הזכות לשיפוי מאותו אדם בגין כל נזק שיגרם לה.
 11. 31. ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות למנוע כניסתו של אדם אשר גרם בעבר לנזק למועדון, לרבות אדם שנהג בצורה בלתי הולמת, כלפי צוות המועדון, המנויים או האורחים.
 12. 32. כמות הנכנסים למועדון תותר בהתאם להיתר הניתן ע"י משטרת ישראל ו/או בכפוף לנהלי והוראות עבודה של המועדון לרבות הוראות ספציפיות החלות על מועדון ספורט ונופש וכן כל חוק ו/או תקנה הקשורים למגפת הקורונה ומגבילים את כמות הנכנסים למועדון או מתנים את הכניסה בהצגת אישורים מהסוג שיקבע על ידי כל רשות מוסמכת.
 13. 33. ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות הן מסיבות ביטחוניות והן מסיבות בטיחות לבצע חיפוש על גופו של אדם ו/או בתיק ו/או בציוד הנלווה של כל אדם הנכנס למועדון.
 14. 34. הכניסה למועדון מותרת למנוי רק עם העברת תג מנוי אלקטרוני אישי בר תוקף ולאורח רכישת כרטיס כניסה או הצגת כרטיס הזמנה בר תוקף אשר תוקפו תואם את יום הכניסה / עונת החברות / אישור ההנהלה. אין ההנהלה אחראית לנזק שייגרם לאדם הנכנס לשטחי המועדון ללא היתר כאמור. כרטיס שפג תוקפו לא ניתן לממשו.
 15. 35. במועדון מותקנות מצלמות לצורכי אבטחה ושמירת הסדר הציבורי.
 16. 36. הפעילות במועדון הינה דינמית, ספורטיבית, המחייבת בדיקה רפואית מתאימה לפני הפעילות ושמירה על הכללים על מנת למנוע נזקים בריאותיים. אין ההנהלה עורכת מעקב רפואי, שהינו באחריות הבלעדית של המשתמשים. במידה וחל שינוי במצב הבריאותי, מחובת המשתמש ובאחרי.

 

ו. אורחים             

 1. 37. המנוי אחראי באופן מלא להתנהגות אורחיו בשטח המועדון כקבוע בתקנון זה.
 2. 38. ההנהלה רשאית להכניס למועדון אורחים בתשלום ולא בתשלום, ובכלל זה חניכי קייטנות חיצוניות\תלמידים בהתאם לשיקול דעתה.
 3. 39. כניסה למועדון של אורחי מנויים תתאפשר באמצעות כרטיסיות שיירכשו (ככל ויונפקו) במשרדי המועדון ו\או באתר האינטרנט. כניסה באמצעות כרטיסיה ו\או כרטיס כניסה חד פעמי הינה בכפוף למקום פנוי . הכרטיסיות יהיו בתוקף למשך שנה או עד תום תקופת המנוי (המוקדם מבניהם). חל איסור מוחלט על מכירת ו/או סחר בכרטיסיות\כרטיסים.
 4. 40. ההנהלה רשאית לסרב להכניס אורחים למועדון, בהתאם למדיניותה כפי שתפורסם מעת לעת, וכן בחודשים/ימים/שעות מסוימים. כמו כן ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את המועדון, חלקים ממנו או מתקנים לצורך שיפוצים/תחרויות/אירועים מיוחדים לזמן/תקופה קצובה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא פיצוי כספי או אחר למעט במקרה של סגירה כוללת של המועדון לתקופת זמן העולה על 24 שעות. שאז יינתן למנויי המועדון פיצוי בדרך של הארכת תקופת המנוי במספר הימים בהם המועדון נסגר לשימוש.
 5. 41. אורחים בחודשי הקיץ מורשים להשתמש בבריכות השחייה החיצוניות בלבד, לרבות המדשאות, במלתחות ובמזנון. אורחים לא יורשו להשתמש במתקני מועדון נוספים כגון חדרי כושר וספורט אלא באישור מפורש מראש.
 6. 42. אין ההנהלה אחראית לכל פגיעה אישית, אבדה, קלקול או נזק שיגרם לאורח או לרכושו בשטח המועדון. מומלץ שלא להביא כלל חפצי ערך למועדון.
 7. 43. הוראות התקנון ונהלי המועדון חלים על אורחי ומבקרי המועדון.

              

ז. התנהגות בשטח המועדון         

 1. 44. אין להכניס לשטח המועדון צידניות מכל סוג שהוא\כלי זכוכית\נרגילות/משקאות חריפים, סיגריות, (לרבות אלקטרוניות ) פיצוחים למיניהם, רמקולים, כלי נשק מכל סוג שהוא לרבות סכינים, מכלי גז למיניהם, מנגל וכל חפץ אשר לא יאושר ע"י המאבטח.
 2. 45. חל איסור מוחלט להכניס לשטח המועדון כלי תחבורה חשמליים לרבות סוללות נטענות.
 3. 46. המנוי מתחייב לשמור על רכוש המועדון בכל מתקניו, לרבות הצמחייה והמדשאות.
 4. 47. המנוי מתחייב לשמור על ניקיון המועדון ולהשליך פסולת לפחים המיועדים לכך, לרבות פחי מחזור.
 5. 48. המנוי מתחייב לשמור על ניקיון המלתחות. אסור לעשות שימוש בסכיני גילוח ומכשירי גילוח ובצבעי שיער. אין להשאיר מגבות, בגדי ים ובגדים רטובים במלתחות או בתאי האחסון.
 6. 49. העישון אסור בכל שטח המועדון, למעט במקומות המוקצים לכך ומסומנים בהתאם.
 7. 50. הכנסת בעלי חיים מכל סוג שהוא אסורה בהחלט.
 8. 51. המנוי אחראי לחפציו ויבדוק בצאתו משטח המועדון אם לא שכח דבר. ההנהלה אינה אחראית בשום צורה לחפצים שהושארו בשטח המועדון, לרבות בתאי אחסון.
 9. 52. הורים ו/או אחרים המלווים קטינים אחראים להתנהגותם של הקטינים במשך כל שהותם בשטח המועדון.
 10. 53. חברי מועדון שגילם עד 10 שנים חייבים בליווי מבוגר. הרחצה והשימוש במתקנים עד גיל 10 בהשגחה פיזית צמודה של ההורים ובאחריותם תוך קשר עין או קרבה פיזית עם הקטין, שמשמעה אפשרות הושטה מידית של עזרה. קטינים שאינם יודעים לשחות חייבים בליווי והשגחת מבוגר לכל סוגי הבריכות והמתקנים ויורשו להיות באזורי המים הרדודים בלבד.
 11. 54. המנוי מתחייב שלא להפריע את שלוות יתר המבלים בשטח המועדון, לרבות במשחקי כדור, השמעת מוסיקה, צעקות וכיוצא באלה.
 12. 55. המנוי מתחייב לבוא בלבוש מתאים למועדון בהתאם לשימוש במתקנים השונים, כמפורט בהמשך.
 13. 56. הינך נכנס למתחם בו השטחים רטובים ולחים- לכן יש לנקוט משנה זהירות ולהימנע מסכנת החלקה. במקרה של חבלה או פציעה יש לדווח על כך מידית לצוות המועדון, ולקבל עזרה ראשונה במקרה הצורך במקום. ההנהלה לא תקבל כל טענה או תלונה בגין פציעה או חבלה גופנית שלא תועדה על ידי צוות המועדון.

57.         לוקרים -  הלוקרים אינם משמשים ככספת. ההנהלה אינה אחראית לגניבות, לנזק ו/או לאבדן. מומלץ שלא להשאיר חפצי ערך בלוקר. השימוש בלוקר (תא לשמירת חפצים) בתקופת החברות של המנוי הינו, בכפוף לתשלום נוסף (בשיעור כפי שיקבע מעת לעת על ידי הנהלת המועדון) והוא על בסיס מקום פנוי. הנהלת המועדון רשאית להחליף את מיקומי הלוקרים. תקופת השכירות הינה לשנה. בסיום תקופת שכירות  הלוקר, יש לפנות אותו מהציוד האישי. אורח / מנוי שלא יפנה את חפציו במועד, הנהלת המרכז תפנה את החפצים לאחסון (לפרק זמן של עד חודש) ותחייב את המנוי ב-100 ש”ח, דמי פינוי התא והחלפת